• Home
  • Polecane
  • BĘDZIE ZAMKNIĘTY KATALOG DOPUSZCZALNYCH TRANSAKCJI APTECZNYCH

BĘDZIE ZAMKNIĘTY KATALOG DOPUSZCZALNYCH TRANSAKCJI APTECZNYCH

Avatar By on 14 września 2018 0 334 Views

Wczoraj pisaliśmy o tym, co ma się zmienić w kwestii reklamy aptek. Dziś omawiamy kolejne zapisy nowego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który wkrótce ma trafić do konsultacji. Chodzi m.in. o walkę z wywozem leków i zmianę kar, przekazywanie bezpłatnie leków np. placówkom pomocy społecznej, sprzedaży przez Internet wyrobów medycznych.

Walka z wywozem produktów leczniczych za granice

Znacząco zmieni się art. 86a Prawa farmaceutycznego, który w obecnym brzmieniu zakazuje sprzedaży produktów leczniczych z apteki do hurtowni farmaceutycznych oraz punktów aptecznych. – Znowelizowany przepis wprowadzi odwrotną zasadę legislacyjną, w miejsce obecnego zakazu wprowadzi zamknięty katalog dopuszczalnych transakcji aptecznych.

– Sprzedaż z apteki będzie mogła być prowadzona wyłącznie „w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności” lub na podstawie ważnego zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zwraca uwagę mecenas Marcin Pieklak z Domański Zakrzewski Palinka.

Tak jak w obecnym stanie prawnym naruszenie art. 86a Prawa farmaceutycznego – tym razem poprzez sprzedaż do innych podmiotów, bądź bez wymaganego zezwolenia – skutkować będzie cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki.

Będzie można przekazać leki

Apteka będzie miała możliwość nieodpłatnego przekazania produktów leczniczych domom pomocy społecznej, instytucjom państwowym w okresie stanów wyjątkowych, pacjentom – wyłącznie na potrzeby leczenia oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania – wyłącznie w celu ich zaopatrzenia. – Przy czym przekazanie produktów leczniczych wymagać będzie uzyskania uprzedniej zgody właściwego miejscowo inspektora farmaceutycznego, zaś WIF będzie miał prawo nieudzielenia zgody w przypadku podejrzenia, że leki posłużą do innego celu niż deklarowany – mówi Pieklak.

Przedsiębiorcy będą informować o swoich kontrahentach

Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne odpowiedzialne będą za przeprowadzanie kontroli działalności w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi. Co ciekawe, ustawa jednoznacznie podkreśli prawo inspektorów do żądania od kontrahentów kontrolowanego (tj. apteki czy hurtowni farmaceutycznej) dokumentów, danych lub informacji związanych z transakcjami między tymi podmiotami.

– Nieprzekazanie takich dokumentów łączyć się będzie z karą administracyjna w wysokości do 50 tys. zł, zaś w przypadku uporczywego uchylania się od współpracy z WIF nawet 300 tys. zł – zwraca uwagę Patrick Wodecki z DZP.

Nowe sankcje karne zawarte w projekcie

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego generalnego przepisu karnego, który stanowił będzie, że za nabycie, zbycie, przywóz, wywóz, przewóz, przechowanie lub wytworzenie produkt leczniczego wbrew Prawu farmaceutycznemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, zaś w przypadku zbycia leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP kara wynosi pomiędzy 6 miesięcy a 8 lat pozbawienia wolności . Tym samym potencjalnie zagrożone sankcją karną będą niemal wszystkie działania naruszające przepisy Prawa farmaceutycznego, w tym sprzedaż produktów leczniczych przez apteki do podmiotów innych niż pacjenci oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Wysyłkowa sprzedaż wyrobów medycznych

Projekt przewiduje również dalsze rozszerzenie możliwości zakupu towarów aptecznych przez Internet. Zgodnie z nowymi przepisami refundowane wyroby medyczne przepisane osobom niepełnosprawnym na zlecenie lekarza także będą mogły być sprzedawane z wykorzystaniem internetowych platform.

Za prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych lub wyrobów medycznych lub dostarczanie tych towarów osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności niezgodnie z ustawą organy inspekcji farmaceutycznej będą miały możliwość cofnięcia zezwolenia aptece.