• Home
  • Wiadomości
  • RPD WS. KAMPANII REKLAMOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I SUPLEMENTÓW DIETY

RPD WS. KAMPANII REKLAMOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I SUPLEMENTÓW DIETY

Avatar By on 27 września 2018 0 302 Views

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak ustawowych zapisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety kierowanych do dzieci. Rzecznik pyta Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o stanowisko resortu w tej kwestii oraz działania – podjęte lub planowane – w tym obszarze.

– Tylko w ustawie – Prawo farmaceutyczne poruszone zostało szczegółowo zagadnienie reklamowania produktów leczniczych dla dzieci – podkreśla Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Zasady prowadzenia reklamy produktów leczniczych reguluje Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, która zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonała tzw. pełnej harmonizacji przepisów w zakresie reklamy, co oznacza, że – poza wyjątkami przewidzianymi w treści Dyrektywy – państwa członkowskie nie mogą, ani zaostrzać, ani łagodzić zasad prowadzenia reklamy produktów leczniczych.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i Żywienia w ograniczony sposób odnosi się do reklamy suplementów diety. Jedynie art. 27 ust’ 5 tej ustawy stanowi, Że oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie zawiera jednak definicji reklamy.

Kwestia etykietowania. prezentacji oraz reklamy środków spożywczych została podniesiona w dyrektywie 2000l13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 marca 2000 r. w sprawnie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych.

Jakie możliwe rozwiązania?

Jak zauważa Pani Agnieszka Zimmermann, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wiele preparatów, wprowadzonych na rynek pod płaszczem ,,wyrobu medycznego” czy ,,suplementu diety”, jest stosowanych w sytuacjach związanych ze zdrowiem dziecka np. syropy na kaszel, preparaty witaminowe, uodparniające czy stosowane w schorzeniach gardła.

Ponadto z wykonanej w tym roku w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego GUMed pracy magisterskiej pt. „Prawne i etyczne aspekty reklamy produktów stosowanych w populacji pediatrycznej” wynika, że istnieje silna korelacja pomiędzy czasem spędzanym przez dzieci na oglądaniu telewizji (a co za tym idzie reklam) a wywieraniem przez nie nacisku na rodziców podczas wizyt w aptece w celu dokonania zakupu reklamowanego preparatu

– W Szwecji obowiązuje zakaz kierowania reklamy do dzieci poniżej 12 roku życia; we Francji emisja reklam została ograniczona w godzinach 14:00-17:00; w Wielkiej Brytanii oprócz zakazu wykorzystania wizerunku „żywych” lalek i maskotek, od dzieci biorących udział w reklamach wymaga się odpowiedniego zachowania, ponieważ stają się one wzorem do naśladowania dla ich rówieśników – podkreśla Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w piśmie skierowanym do RPD.

Źródło: RPD