MZ UPRASZCZA ZLECENIA

Avatar By on 12 kwietnia 2019 0 337 Views

Przeanalizowaliśmy uwagi środowiska dotyczące zleceń na wyroby medyczne i dokonaliśmy zmian w projekcie – mówi nam wiceminister Janusz Cieszyński. Przypomina, że celem zmian jest ułatwienie życia pacjentom i ich bliskim. – Nie będą musieli potwierdzać papierowych dokumentów w oddziałach NFZ, będzie to można zrobić zdalnie – podkreśla. – Wprowadziliśmy też zmiany, które pozwolą ograniczyć liczbę stron zlecenia, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej – dodaje.

Do konsultacji trafia dziś nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W ustawie zostanie m.in. dopisany nowy ustęp 7a zgodnie z którym minister zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, uproszczone wzory zlecenia na zaopatrzenie oraz uproszczone wzory zlecenia naprawy, uwzględniając specyfikę poszczególnych wyrobów medycznych oraz minimalny zakres danych zapewniający prawidłową realizację zleceń.

Wzory te mogą być stosowane wyłącznie w przypadku potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i weryfikacji zlecenia za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.

Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń. Uwzględniają postulaty pacjentów, jak i Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedsiębiorców z branży wyrobów medycznych.

Jakie uproszczenia?

Uproszczone wzory zleceń będą mogły obejmować węższy zakres informacji. MZ jako przykład podaje, że w niektórych przypadkach mógłby to być np. tylko PESEL pacjenta, imię i nazwisko. Mogą też dotyczyć wybranego rodzaju wyrobów, np. soczewek. Dzięki temu nie będzie potrzebna część danych w formularzu. Ogólny wzór zlecenia będzie nadal zawierać wszystkie niezbędne informacje odnoszące się do wszystkich kategorii wyrobów. Uproszczone wzory nie obowiązywałyby, jeśli weryfikacja zlecenia dokonywana byłaby z pominięcie systemu IT NFZ.

Zlecenie nawet na rok

Ustalono, że zlecenia na wyroby przysługujące comiesięcznie będą mogły być wystawiane na maksymalnie rok, a nie sześć miesięcy – jednak tylko jeśli będzie weryfikowane przez systemu internetowe.

Stąd w art. 38d ust. 1 ustawy o refundacji proponuje się zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji. Rezygnacja z pojęcia okres realizacji pozwoli usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności. Kluczowy dla oceny ważności zlecenia będzie moment przyjęcia danego zlecenia do realizacji.
Dodatkowo, w przypadku zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, proponuje się, aby jednorazowa realizacja takiego zlecenia mogła dotyczyć maksymalnie okresu 6 miesięcy.

Adres nie będzie potrzebny

Dodatkowo postanowiono usunąć jedną kategorię danych dotyczącej zarówno pacjenta jak i osoby upoważnionej do odbioru wyrobu medycznego oraz osób składających w imieniu małoletnich, innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, a także innych osób nie mogących wyrazić swej woli z powodu stanu zdrowia oświadczenia o przysługującym im prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (ust. 16), tj. adresu zamieszkania, jako tzw. danej „nadmiarowej”, nie koniecznej do przetwarzania przez świadczeniodawcę i NFZ w związku z realizacją zleceń na wyroby medyczne.

W sklepie lub aptece potwierdzanie ograniczone do minimum

Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych zaplanowano na dwóch etapach realizacji zlecenia: w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia, z tym że weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia.

Na etapie realizacji świadczeniodawca zobowiązany będzie wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane oraz wieku pacjenta – jeśli ma on wpływ na wysokość finansowania ze środków publicznych. Obecne przepisy przewidywały weryfikację uprawnień i przy wystawianiu zlecenia i przy wydawaniu wyroby, ale w praktyce w czasie wydawania mógł być z tym problem. Były też co do tego wątpliwości prawne.

W przypadku stwierdzenia błędu związanego z wiekiem pacjenta, firma wydająca wyrób może odpowiadać za różnicę w cenie, ale nie za cały koszt refundacji. Świadczeniodawca nie będzie zwracał równowartości całego limitu.