• Home
  • Najważniejsze
  • JUŻ JEST PROJEKT UPRASZCZAJĄCY PROCEDURĘ ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE
ministerstwo zdrowia

JUŻ JEST PROJEKT UPRASZCZAJĄCY PROCEDURĘ ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE

Avatar By on 15 kwietnia 2019 0 322 Views

W niedziele (14 kwietnia) do opiniowania został skierowany projekt noweli ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który przewiduje uproszczenie procedur i wzorów zlecenia na wyroby medyczne. O zakresie zmian informowaliśmy już w piątek.

Przypomnijmy, że uproszczone wzory zleceń będą mogły obejmować węższy zakres informacji. MZ jako przykład podaje, że w niektórych przypadkach mógłby to być np. tylko PESEL pacjenta, imię i nazwisko. Mogą też dotyczyć wybranego rodzaju wyrobów, np. soczewek. Dzięki temu nie będzie potrzebna część danych w formularzu. Ogólny wzór zlecenia będzie nadal zawierać wszystkie niezbędne informacje odnoszące się do wszystkich kategorii wyrobów.

Uproszczone wzory nie obowiązywałyby, jeśli weryfikacja zlecenia dokonywana byłaby z pominięcie systemu IT NFZ. Ustalono też, że zlecenia na wyroby przysługujące comiesięcznie będą mogły być wystawiane na maksymalnie rok, a nie sześć miesięcy – jednak tylko jeśli będzie weryfikowane przez systemu internetowe.

Adres nie będzie potrzebny

Dodatkowo postanowiono usunąć jedną kategorię danych dotyczącej zarówno pacjenta jak i osoby upoważnionej do odbioru wyrobu medycznego oraz osób składających w imieniu małoletnich, innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, a także innych osób nie mogących wyrazić swej woli z powodu stanu zdrowia oświadczenia o przysługującym im prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (ust. 16), tj. adresu zamieszkania, jako tzw. danej „nadmiarowej”, nie koniecznej do przetwarzania przez świadczeniodawcę i NFZ w związku z realizacją zleceń na wyroby medyczne.

W sklepie lub aptece potwierdzanie ograniczone do minimum

Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych zaplanowano na dwóch etapach realizacji zlecenia: w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia, z tym że weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia.

Na etapie realizacji świadczeniodawca zobowiązany będzie wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane oraz wieku pacjenta – jeśli ma on wpływ na wysokość finansowania ze środków publicznych. Obecne przepisy przewidywały weryfikację uprawnień i przy wystawianiu zlecenia i przy wydawaniu wyroby, ale w praktyce w czasie wydawania mógł być z tym problem. Były też co do tego wątpliwości prawne.

W przypadku stwierdzenia błędu związanego z wiekiem pacjenta, firma wydająca wyrób może odpowiadać za różnicę w cenie, ale nie za cały koszt refundacji. Świadczeniodawca nie będzie zwracał równowartości całego limitu.