MZ W OGNIU PYTAŃ

Avatar By on 29 lipca 2019 0 374 Views

Anna Sobecka (PiS) wystosowała do resortu zdrowia trzy interpelacje w sprawie rynku wyrobów medycznych oraz regulacji na nim istniejących. Niestety dotychczas ministerstwo nie ustosunkowało się do pytań posłanki.

Przyczynkiem do wystosowania korespondencji do Ministerstwa Zdrowia był raport NIK, o którym informowaliśmy na łamach portalu Polityka Zdrowotna. Kwestiami, które w sposób szczególny zainteresowały posłankę PiS Annę Sobecką był m.in. nadzór MZ nad reklamą wyrobów medycznych, stworzenie rejestru tych produktów, a także kwestia związana z poprawą dostępności do wyrobów medycznych.

– NIK informuje, że pacjenci coraz więcej dopłacają do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Marże są wyśrubowane, bo ich wysokość ustalają świadczeniodawcy. Tymczasem brakuje standardów jakości tych wyrobów, limity finansowania przez NFZ w wielu przypadkach pozostają niezmienione od 10 lat(…). Dostępność oraz jakość wyrobów kupowanych przez pacjentów stają się coraz bardziej zależne od zasobności ich portfela. Obowiązujące zasady finansowania wyrobów medycznych utrudniają do nich dostęp i przyczyniają się do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Szwankuje też nadzór nad rynkiem zaopatrzenia w wyroby medyczne, co przekłada się na ryzyko dla bezpieczeństwa ich stosowania(…). NIK informuje, że nie stworzono mechanizmów zapewniających odpowiedni standard jakości wyrobów medycznych oraz wstrzymujących nieuzasadniony wzrost dopłat ponoszonych przez pacjentów przy ich zakupie- oceniła Anna Sobecka. Jak podkreśliła NIK informował również, że dostępność oraz jakość wyrobów kupowanych przez pacjentów staje się zależna od zasobności ich portfela, a obowiązujące zasady finansowania wyrobów medycznych utrudniają do nich dostęp i przyczyniają się do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.

– W związku z powyższym NIK apeluje o utworzenie rejestru wyrobów medycznych w celu umożliwienia obywatelom uzyskania informacji o wszystkich wyrobach medycznych, znajdujących się w obrocie na terenie Polski. (…) Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec postulatu utworzenia rejestru wyrobów medycznych w celu umożliwienia uczestnikom systemu ochrony zdrowia uzyskania informacji o wszystkich wyrobach medycznych, znajdujących się w obrocie na terytorium Polski? Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec postulatu (…)pilnego wprowadzenie zmian w ustawodawstwie w kwestii wyrobów medycznych w celu poprawy ich dostępności, gospodarnego wydatkowania środków publicznych oraz określenia niezbędnych standardów jakościowych? Na jakim etapie znajdują się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw?- pyta posłanka.

Uwadze Anny Sobeckiej nie umknęła również informacja NIK o tym, że resort nie podjął nadal skutecznych działań na rzecz zwiększenia nadzoru nad treścią reklam wyrobów medycznych. Zaznacza, że co prawda powołano zespół, który we wrześniu 2016 r. opracował raport oraz rekomendacje dotyczące zmian przepisów, jednak w praktyce efekty prac nie znalazły odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa. A sam minister nadal nie wprowadził przepisów, które określałyby warunki reklamowania wyrobów medycznych i poprawiały nadzór nad treścią tych reklam.

– Dlaczego pomimo opracowania raportu oraz rekomendacji dotyczących zmian przepisów do zakończenia kontroli NIK ministerstwo nie wprowadziło przepisów, które określałyby warunki reklamowania wyrobów medycznych i poprawiały nadzór nad treścią tych reklam? Jakie działania podejmie ministerstwo w celu zapewnienia skutecznego systemu nadzoru nad reklamą wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym ograniczeń odnoszących się do reklam tego typu wyrobów przy jednoczesnej możliwości eliminacji z rynku reklam, które okażą się sprzeczne z prawem lub niezgodne z przeznaczeniem?- pyta posłanka.

Resort zdrowia dotychczas nie ustosunkował się do pytań. Redakcja będzie jednak śledzić losy interpelacji i udzielonych na nie odpowiedzi.

Zobacz również:

Jest szansa, że wkrótce powstanie rejestr wyrobów medycznych