NFZ CENTRALA

NFZ ZMIENIA ZASADY ZLECEŃ NA WYROBY

Avatar By on 16 września 2019 0 591 Views

Do konsultacji trafił projekt zarządzenia prezesa NFZ. Dotyczy elektronicznego potwierdzania zleceń. Reguluje m.in. jak postępować ze zleceniami wystawianymi w różnych okresach.

NFZ porządkuje przepisy i dostosowuje zarządzenie m.in. do nowelizacji ustawy refundacyjnej z maja tego roku oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

W zarządzeniu wprowadzone mają być następujące przepisy:

1) obowiązek wprowadzenia wersji elektronicznej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne, do centralnego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed pierwszym dniem jej obowiązywania.

2) obowiązek korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzenia Zlecenia za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, w każdym miejscu udzielania świadczeń.

Zgodnie z art. 38c ustawy o refundacji Fundusz dokonuje weryfikacji zlecenia oraz potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu. Od 1 stycznia 2020 r. weryfikacja zlecenia oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę odbywać się będzie podczas wystawiania zlecenia przez osoby uprawnione, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r.

O przyjęciu zlecenia do realizacji świadczeniodawca informuje Fundusz za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu. Realizacja potwierdzonego zlecenia rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez świadczeniodawcę zlecenia do realizacji, a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego. Powyższe informacje na bieżąco muszą być przekazywane do centralnego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, 14 po zakończeniu realizacji zlecenia, świadczeniodawca realizujący zlecenie przechowuje zlecenie wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie jego realizacji.

Dodatkowo, w § 13 ust. 4 zarządzenia określono dokumenty rozliczeniowe przesyłane do oddziału Funduszu w celu rozliczenia świadczeń udzielonych od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r., w którym określono m.in. że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

1) wystawione,

2) wystawione i potwierdzone

– są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowane będą:

– zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), które jako dokumenty rozliczeniowe będą przesyłane do oddziału Funduszu oraz

– zlecenia wystawiane od 1 stycznia 2020 r. według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., które będą przechowywane przez świadczeniodawcę, ponieważ w związku z wdrożeniem rozwiązania informatycznego wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wszystkie dane dotyczące realizacji zleceń konieczne do weryfikacji raportów statystycznych będą znajdowały się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.