REKLAMA WYROBÓW MEDYCZNYCH – CO NOWEGO?

Avatar By on 11 października 2019 0 858 Views

Na rynku wyrobów medycznych szykuje się poważna zmiana. W przedstawionym projekcie nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych dużo miejsca poświęcono dotychczas nieuregulowanej właściwie kwestii reklamy wyrobów. Nowe wymogi mają uporządkować przekaz kierowany zarówno do pracowników fachowych, jak również pacjentów.

Zaproponowane przepisy regulują zarówno zasady prowadzenia reklamy wyrobów, jak również usług świadczonych przy ich wykorzystaniu. W dokumencie wymieniono poszczególne formy reklamy m.in. spoty i wiadomości kierowane do publicznej opinii, czy też prezentowanie wyrobów podczas spotkań z osobami wykonującymi zawód medyczny lu prezentowanie wyrobów podczas targów, wystaw czy sympozjów naukowo-technicznych.

W projekcie podkreślono, że reklama wyrobu medyczne musi zawierać nazwę lub nazwę handlową produktu, informacje dotyczące przewidzianego zastosowania wyrobu oraz przeciwwskazania do jego użycia (jeśli istnieją). Podmiot prowadzący działania reklamowe musi również poinformować użytkowników o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem, a także wskazywać producenta i upoważnionego przedstawiciela (np. dystrybutora produktu). Wszystkie te dane muszą być zgodne z instrukcją używania wyrobu, a także etykietą umieszczoną na produkcie.

Nowe ostrzeżenie

Przekaz reklamowy kierowany do publicznej wiadomości będzie musiał również zawierać ostrzeżenie. Jego treść w zależności o tego czy mamy do czynienia z wyrobem o zidentyfikowanych przeciwwskazaniach ma brzmieć następująco:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem.” – w przypadku wyrobów dla których nie zidentyfikowano przeciwwskazań; lub „Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny możenie być odpowiedni dla Ciebie.” – w przypadku wyrobów dla których zidentyfikowano przeciwwskazania.

Ostrzeżenia te będą musiały stanowić nie mniej niż 20 proc. powierzchni reklamy audiowizualnej (np. w TV) i być wyświetlane przez minimum 8 sekund, a dodatkowo będzie musiało zostać odczytane w sposób wyraźny i zrozumiały. W przypadku reklamy dźwiękowej (np. w radio) konieczne będzie odczytanie ostrzeżenia w czasie nie krótszym niż 8 sekund. Natomiast w w przypadku reklamy wizualnej (np. w prasie) będzie musiało stanowić nie mniej niż 10 proc. jej powierzchni.

Co zostało zabronione w reklamie?

W projekcie zawarto również katalog działań zabronionych. Zgodnie z proponowanymi przepisami reklama wyrobu medycznego nie może sugerować, że jego użycie umożliwia uniknięcie konsultacji lekarskiej lub realizowane przez inną osobę wykonującą zawód medyczny terapii, bądź pozawala uniknąć zabiegu lub badań diagnostycznych. Reklama nie powinna również sugerować, że brak stosowania wyrobu spowoduje pogorszenie stanu zdrowia, a także nie może posługiwać się sformułowaniami, które nie mają ugruntowanego znaczenia. W reklamie nie można prezentować wyrobu jako produktu nieomylnego, niezawodnego, lub gwarantującego, że jego stosowanie przyczyni się do właściwego procesu leczenia. W reklamie wyrobu nie można również umieszczać, które mogą prowadzić pacjenta do błędnej autodiagnozy. Zakazano także przytaczanie w reklamach szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby.

Reklama nie może także sugerować, że nawet osoba zdrowa stosująca wyrób poprawi swój stan zdrowia, a także wykorzystywać przesadnych, alarmujących lub wprowadzających w błąd wyrażeń, grafik i innych materiałów obrazujących zmiany w ludzkim ciele spowodowane chorobą lub urazem lub wpływem wyrobu na ciało ludzkie. Przekazy nie mogą także prezentować wyłącznie pozytywów wyrobów z pominięciem informacji negatywnych. Zakazano również wykorzystywania w reklamach wyrobów wizerunku osób podających się za osoby wykonujące zawody medyczne lub przedstawiania osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód. Dodatkowo podmiot reklamujący bądź też przywołany w reklamie nie może sugerować, że jest jednostką naukową lub badawczą, lub że prowadzi taką działalność.

Co istotne – reklamodawcy będą zobowiązani do przechowywania wzorów reklam oraz informacji o miejscach jej rozpowszechniania prze okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekaz był rozpowszechniany.

Jakie kary za brak przestrzegania regulacji?

W przypadku podmiotu, który używa tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów i symboli lub innych znaków,które mogą w prowadzić w błąd użytkownika lub pacjenta co do przewidzianego zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu, podlega karze pieniężnej do 5 mln zł. Natomiast osoby prowadzące reklamę wyrobów w sposób sprzeczny z art. 49-53, podlegać ma karze pieniężnej w wysokości do 2 mln zł.