• Home
  • Wiadomości
  • MIN. ROZWOJU: PROJEKT WS. MAKSYMALNEJ MARŻY PRZY SPRZEDAŻY MASECZEK

MIN. ROZWOJU: PROJEKT WS. MAKSYMALNEJ MARŻY PRZY SPRZEDAŻY MASECZEK

Avatar By on 29 kwietnia 2020 0 358 Views

Rząd nie rezygnuje z deklaracji i możliwości określenia maksymalnej marży przy sprzedaży maseczek. Co przewiduje najnowszy projekt Ministerstwa Rozwoju?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość ustanowienia maksymalnej marży stosowanej w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, tj. maseczki.

Od kwietnia w całej Polsce, wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. W związku z tym resort uznaje produkty stosowane w tym celu za kluczowe dla publicznej ochrony zdrowia, wobec czego „zasadnym jest określenie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych dla tych produktów w celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, polegającymi na zawyżaniu ceny sprzedaży tych produktów w stosunku do cen
sprzed okresu epidemii” – czytamy w projekcie.

Resort wskazuje, że inne kraje już wprowadziły takie rozwiązania. Wskazuje na Słowenię, która ustanowiła maksymalne ceny dla sprzętu bezpieczeństwa, sprzętu ochronnego i innego sprzętu medycznego, czy Francję gdzie ustanowiono maksymalne ceny hurtowe i detaliczne na żele wodno-alkoholowe do higieny ciała.

Co w projektowanym rozporządzeniu?

Rozporządzenie określa maksymalne marże hurtowe i detaliczne, stosowane w sprzedaży:

  • maseczek ochronnych będących środkami ochrony indywidualnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej) będące środkami ochrony indywidualnejoraz
  • maseczek nie będących środkami ochrony indywidualnej służących do osłaniania nosa i ust.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do maseczek ochronnych będących wyrobami medycznymi* – wynika z treści projektu rozporządzenia.

Jaka maksymalna marża dla tych produktów?

Dla towarów objętych rozporządzeniem maksymalna marża hurtowa wynosi 8 proc. ceny zbytu. Podstawę do obliczenia maksymalnej marży detalicznej stanowi poniższa tabela: