wyroby medyczne maski rękawice

WARUNKOWY EKSPORT ŚRODKÓW OCHRONY

Avatar By on 5 maja 2020 0 249 Views

Z najnowszej listy leków zagrożonych wywozem usunięto podpunkty stanowiące o ograniczeniu w eksporcie wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej. To nie oznacza jednak pełnego odmrożenia dla eksportu tych produktów.

Z obowiązującego od poniedziałku projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wynika, że:

Przedsiębiorca z zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Polski produktów:
1) kombinezonów typu TYVEK,
2) masek typu FFP2/FFP3,
3) ochraniaczy na buty (obuwie)
ma obowiązek powiadomić o tym zamiarze wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy, nie później niż na 36 godzin przed wywozem produktu.

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia powinna zawierać:
1) wykaz oraz ilość produktów będących przedmiotem wywozu;
2) wykaz i ilość produktów będących na stanie magazynowym przedsiębiorcy, oraz adresy magazynów, w których te towary się znajdują.
3) w przypadku gdy towar zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy, przedsiębiorca dokonujący powiadomienia wskazuje w informacji również dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, oraz adres magazynu, z którego zostaną wywiezione towary podlegające ograniczeniom.

Te informacje wojewoda niezwłocznie ma za zadanie przekazać ministrowi zdrowia.

Ograniczenia nie dotyczą przypadków wywozu produktów, środkami transportu regularnie przekraczającymi granicę Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru dalszego zbycia lub wywozu, jeżeli produkty te są wykorzystywane wyłącznie w tych środkach transportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.